Algemene Voorwaarden

Inleiding

Onze algemene voorwaarden Opleiders zijn van toepassingen als u Opleider bent en gebruikt maakt van deze website. Lees de Algemene Voorwaarden Opleider goed door.

De Opleider maakt op eigen verzoek gebruik van de mogelijkheid om via deze website haar diensten uit eigen naam aan te bieden. Deze diensten kunnen bestaan uit cursussen, trainingen en workshop in de vormen e-learning, blended learning en fysieke bijeenkomsten

Zivier verbindt Opleiders en Klanten die de diensten van Opleiders kunnen aanschaffen. Zivier draagt daarbij zelf geen zorg, noch verantwoordelijkheid voor de uitvoering en kwaliteit van de Opleider, noch is Zivier aansprakelijk voor de volledigheid en/of juistheid van de door de Opleider verstrekte informatie.

Definities

Mofundus I&D B.V. gevestigd te Lochem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 08160536, handelend onder de naam Zivier.

Opleider: de professionele dienstverlener waarmee Klant een Overeenkomst aangaat.
Bemiddelingsovereenkomst: de verbintenis die wordt aangegaan door gebruik te maken van de Website van Zivier met als doel een Dienst af te nemen van Opleider.
Dienst(en): de dienstverlening van Zivier zoals beschreven in de inleiding.
Klant Consument: de natuurlijke persoon die een Overeenkomst aangaat met een Opleider via Zivier zonder inschrijving Kamer van Koophandel.

Klant Zakelijk: de natuurlijke of rechtspersoon met een inschrijving Kamer van Koophandel al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met een Opleider via Zivier.

Overeenkomst: de verbintenis die wordt aangegaan tussen Opleider en Klant waarbij Zivier geen partij is.

Schriftelijk: Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
Vergoeding: Het bedrag dat Zivier aan de Opleider berekent voor bemiddelingsovereenkomst.

Website: de website van Zivier, te raadplegen via webshop.zivier.com

Webshop Consumenten: de webshop van Zivier, te raadplegen via de webshop.zivier.com/consument/

Webshop Zakelijk: de webshop van Zivier, te raadplegen via de webshop.zivier.com/zakelijk/

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze Website, de Bemiddelingsovereenkomst, de Dienst en alle leveringen door Zivier in het kader van deze Website, de Webshop Consumenten en de Webshop Zakelijk, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Zivier wijst afwijkende bepalingen of voorwaarden aan de zijde van Klant uitdrukkelijk van de hand.

Prijzen en informatie
1. Alle op de Webshop Consumenten vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij op de Webshop Consumenten anders vermeld.

2. Alle op de Webshop Zakelijk vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij op de Webshop Zakelijk anders vermeld.

3. Alhoewel de inhoud van de Webshop Consumenten en Webshop Zakelijk met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, kan Zivier niet garanderen dat de inhoud juist en volledig is.

Bemiddelingsovereenkomst
1. De Bemiddelingsovereenkomst tussen Klant Consument en Zivier of Klant Zakelijk en Zivier komt tot stand door het gebruik van de Dienst, nadat de Klant Consument of Klant Zakelijk van Zivier een elektronische bevestiging heeft ontvangen.
2. Omdat Zivier uitsluitend bemiddelaar is draagt zij zelf geen verantwoording over de levering, uitvoering en kwaliteit van de dienstverlening en communicatie door Opleider, behalve voor de producten/diensten waar zij zelf een Opleider is
3. Voor zover er sprake is van rechten en plichten die behoren bij het aangaan van een Overeenkomst op afstand, is Opleider verantwoordelijk voor de naleving van deze regels met betrekking tot de Overeenkomst tussen Opleider en Klant.
4. Voor zover er rechten en plichten zijn die voortvloeien uit de wet ten aanzien van de Bemiddelingsovereenkomst, zal Zivier deze naleven.
5. Indien Opleider nadere (algemene) voorwaarden stelt, zullen deze tijdig op een juiste wijze ter hand worden gesteld aan Klant Consument en/of Klant Zakelijk. Deze voorwaarden gelden naast de Algemene Voorwaarden zoals in dit document weergegeven. Bij strijdigheid van een of meer bepalingen in de Algemene Voorwaarden van Zivier en Opleider prevaleert/prevaleren de bepaling(en) in de Algemene Voorwaarden van Zivier.

Registratie
1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, Webshop Consument en Webshop Zakelijk, kan Klant Consument en/of klant Zakelijk zich registreren via de account-aanmeldmogelijkheid op de Webshop Consument en Webshop Zakelijk.
2. Tijdens de registratie kiest Klant Consument en/of Klant Zakelijk een wachtwoord, waarbij de Klant Consument en/of Klant Zakelijk zelf verantwoordelijk is voor een voldoende complex wachtwoord.

3. Klant Consument of Klant Zakelijk dient zijn inloggegevens strikt geheim te houden. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant Consument en Klant Zakelijk, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van respectievelijk e Klant.
4. Klant Consument en Klant Zakelijk zijn zelf verantwoordelijk voor de ingevulde gegevens op de Website, Webshop Consument en Webshop Zakelijk.
5. Indien Klant Consument en /of Klant Zakelijk weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Zivier daarvan in kennis te stellen, zodat Zivier gepaste maatregelen kan nemen.

Overeenkomst
1. Aangezien Zivier fungeert als bemiddelaar geschiedt de uitvoering van de Bemiddelingsovereenkomst door de betreffende Opleider.
2. Zivier is verplicht haar medewerking te verlenen bij het sluiten van de Overeenkomst tussen Klant en Opleider. Zivier zal hierbij alleen de gegevens van Klant Consument en/of Klant Zakelijk die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, overdragen aan Opleider.
3. Van Klant Consument en Klant Zakelijk worden verwacht zijn of haar medewerking te verlenen bij het uitvoeren van de Bemiddelingsovereenkomst en/of de totstandkoming van de Overeenkomst, waaronder doch niet beperkt tot het verstrekken van aanvullende informatie indien dit nodig mocht blijken te zijn.

Herroepingsrecht
1. Op de Website, Webshop Consument en Webshop Zakelijk (zie leveringsvoorwaarden Webshop Consument en leveringsvoorwaarden Webshop Zakelijk) wordt duidelijk en tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
2. Voor wijzigingsverzoeken (voor zover mogelijk en/of toegestaan) in de door Klant Consument en/of Klant Zakelijk afgenomen Dienst(en), zoals cursusdata, dient Klant Consument en/of Klant Zakelijk contact op te nemen met Opleider. Zivier heeft geen toegang tot reserveringssystemen van Opleiders en kan zelf geen wijzigingen doorvoeren.

Betaling
1. Klant Consument en/of Klant Zakelijk dient betalingen aan Zivier volgens de in de bestelprocedure en op de Webshop Consument en Webshop Zakelijk aangegeven betaalmethoden te voldoen. Zivier is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden.

2. In geval van betaling op rekening, alleen mogelijk bij Klant Zakelijk, na het sluiten van de Bemiddelingsovereenkomst door de Klant Zakelijk kent de Klant Zakelijk een betalingstermijn van 14 dagen ingaande op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst, doch nooit later dan de startdatum van de eerste bijeenkomst en/of het openen van de online cursus.

3. Indien sprake is van een door Zivier en Opleider goedgekeurde herroeping van de Bemiddelingsovereenkomst en/of de Overeenkomst zorgt Zivier voor 100 procent terugbetaling van de betaling door de Klant Consument en/of Klant Zakelijk aan de Klant binnen 7 werkdagen na de schriftelijk mededeling van deze goedgekeurde herroeping door Zivier aan de Klant.
4. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Zivier is gewezen op de te late betaling en Zivier de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Zivier gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal:
- 15 procent over openstaande bedragen tot € 2.500,=;
- 10 procent over de daaropvolgende € 2.500,= ;
- 5 procent over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.
Zivier kan ten voordele van Klant Consument en/of Klant Zakelijk afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Vergoeding

1. Zivier ontvangt de betaling van de Klant Consument en/of Klant Zakelijk via de betaalmethode van de Webshop consument en/of Webshop Zakelijk, dan wel op basis van separate afspraken met de Klant Zakelijk.

2. Zivier ontvangt van de Opleider een factuur voor de Overeenkomst tussen Klant Consument en Opleider en/of Klant Zakelijk en Opleider voor het bedrag van de overeenkomst minus 10 procent van dit bedrag.

3. Zivier betaalt de factuur van de Opleider na goedkeuring binnen 5 dagen en na ontvangst van de betaling door de Klant Consument en/of Klant Zakelijk.


Klachtenprocedure
1. Indien de Klant Consument en/of Klant Zakelijk een klacht heeft over een Dienst dan kan hij bij Opleider telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen.
2. Opleider geeft Klant Consument en/of Klant Zakelijk zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Opleider binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.


Aansprakelijkheid
De hierna volgende leden zijn van toepassing voor de Klant Zakelijk en/of Klant Consument.
1. De totale aansprakelijkheid van Zivier jegens Klant Zakelijk en/of Klant Consument wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Bemiddelingsovereenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Bemiddelingsovereenkomst bedongen netto prijs.
2. Aansprakelijkheid van Zivier jegens Klant Zakelijk en Klant Consument voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
3. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Zivier jegens Klant Zakelijk en Klant Consument geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Zivier.
4. De aansprakelijkheid van Zivier jegens Klant Consument en/of Klant Zakelijk wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Consument en/of Klant Zakelijk Zivier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Zivier ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Zivier in staat is adequaat te reageren.
5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant Consument en/of Klant Zakelijk de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Zivier meldt.
6. In geval van overmacht is Zivier niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant Consument en/of Klant Zakelijk ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Persoonsgegevens
1. De persoonsgegevens die Zivier van Klant Consument en/of Klant Zakelijk verkrijgt, worden enkel gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de Bemiddelingsovereenkomst en het doen van aanbiedingen voor soortgelijke producten en diensten.
2. Ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst zal Zivier de persoonsgegevens doorgeven aan de Opleider waarmee door Klant Consument en/of Klant zakelijk een Overeenkomst wordt aangegaan.
3. Zivier zal de persoonsgegevens verwerken conform de geldende wet- en regelgeving aarbij verwijzend naar het Privacy Regelement van Zivier.
4. De verwerking van persoonsgegevens en getroffen beveiligingsmaatregelen worden aanvullend toegelicht in de privacyverklaring van Zivier.

Rechten van intellectueel eigendom
1. De Dienst, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de Website, Webshop Consument en Webshop Zakelijk is het intellectueel eigendom van Zivier en/of de Opleiders. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Zivier en/of de Opleiders, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

2. De afbeeldingen op de Webshop Consument en Webshop Zakelijk door de Opleiders aangeboden zijn vrij van rechten, dan wel daartoe aangeschaft door Opleiders.

3. Informatie die de Opleider opslaat of verwerkt via de Dienst is en blijft eigendom van Opleider. Zivier heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de Dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. Opleider kan dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen, de Bemiddelingsovereenkomst te beëindigen of de intrekking schriftelijk bekend te maken aan Zivier.
4. Onder het beperkte klantrecht als genoemd in lid 3 valt ook het recht om de Data geaggregeerd en geanonimiseerd te verwerken voor statistische doeleinden. Deze Data is op geen enkele wijze te herleiden naar een persoon.
5. Indien Klant Consument en/of Klant zakelijk informatie stuurt naar Zivier, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft zij Zivier een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Dienst. Dit geldt niet voor informatie die Klant Consument en /of Klant Zakelijk nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

Slotbepalingen
1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Zivier gevestigd is.
3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Contactgegevens
Zivier, Prins Bernhardweg 23, 7241 DH Lochem

Tel. 0573 289015 en info@zivier.nl