Productoverzicht Zivier webshop

Contact

Algemene voorwaarden Zivier Web Applicatie

versie: Januari 2017

Artikel 1                                Begripsbepalingen

Voor de volgende begrippen gelden in deze Zivier Voorwaarden en in de Zivier licentieovereenkomst de volgende definities:

 1. ‘Opdrachtgever’: een organisatie die een overeenkomst is aangegaan met Zivier voor de levering van Zivier diensten;
 2. ‘Vertrouwelijke informatie’: de vertrouwelijke informatie betreffende opdrachtgever met haar medewerkers en/of cursisten, daaronder begrepen (1) informatie die expliciet als ‘vertrouwelijk’ is aangeduid, (2) informatie die niet algemeen bekend is, (3) informatie die niet algemeen toegankelijk is gemaakt door partijen waarop de informatie betrekking heeft en /of waarvan de informatie afkomstig is, en (4) informatie waarvan het vertrouwelijke karakter bekend moet worden verondersteld;
 3. ‘Cursist’: een persoon die gebruik maakt van het lesmateriaal op het Zivier platform om daarmee kennis en kunde te versterken en/of kennis te delen;
 4. ‘Documentatie’: de elektronische documentatie behorende bij de Zivier applicatie
 5. ‘Zivier overeenkomst’: de tussen licentienemer en licentiegever, dan wel opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen overeenkomst met betrekking tot de Zivier diensten;
 6. ‘Zivier Online Portal’: de website van Zivier waar gebruikers toegang kunnen krijgen tot de Zivier applicatie door middel van Log-in gegevens;
 7. ‘Bijbestellingen’: aanschaf van abonnementen, modules, extra gebruikers, etc. nadat de Zivier overeenkomst is aangegaan;
 8. ‘Log-in gegevens’: de code(s) voor de gebruiker, waarmee toegang kan worden verkregen tot de Web Applicatie van Zivier.
 9. ‘Maand’: een periode van 1 kalendermaand, bijvoorbeeld van 10 maart tot 10 april;
 10. ‘Jaar’: een periode van 1 jaar, bijvoorbeeld van 8 juni 2013 tot 8 juni 2014;
 11. ‘Gebruiker’: Opdrachtgever en/of een medewerker van opdrachtgever;
 12. ‘Web Applicatie’: de programmatuur zoals beschreven in de Zivier overeenkomst, waartoe Zivier aan opdrachtgever toegang verleent voor gebruik in overeenstemming met het bepaalde in de Zivier overeenkomst;
 13. ‘website’: de website van Zivier;
 14. ‘Werkdagen’: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de officiële vrije dagen;
 15. ‘slot’: digitale toegang voor een gebruiker met bepaalde rechten
 16. ‘Auteursovereenkomst: de tussen auteur van lesmateriaal en Zivier overeengekomen overeenkomst met betrekking tot de auteursrechten en bijbehorende vergoeding
 17. ‘Auteursovereenkomst voorwaarden’: de voorwaarden die ten grondslag liggen aan de auteursovereenkomst.

Artikel 2                                Aanbieding en overeenkomst

2.1          Deze Zivier voorwaarden zijn van toepassing op de Zivier overeenkomst – waaronder begrepen Bijbestellingen – en op alle onderhandelingen, aanbiedingen en andere overeenkomst met Zivier die betrekking hebben op de Zivier diensten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

2.2          Zivier is gerechtigd de Zivier voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Zivier zal opdrachtgever uiterlijk 2 (twee) maanden voor de inwerkingtreding van de wijziging via de website van Zivier op de hoogte brengen, indien opdrachtgever niet akkoord gaat met de voorgenomen wijzigingen, kan opdrachtgever de         Zivier overeenkomst, in afwijking van het bepaalde in artikel 5.2, opzeggen tegen de datum waarop de wijzigingen in werking treden. Als opdrachtgever niet binnen10 (tien) dagen vóór het inwerkingtreden van de aangekondigde wijzigingen via de Web Applicatie uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen de aangekondigde wijzigingen, wordt opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met de wijzigingen.

2.3          Alle aanbiedingen en prijsopgaven met betrekking tot de Zivier diensten zijn vrijblijvend en herroepbaar.

2.4          Opdrachtgever kan een order plaatsen rechtstreeks via de website en/of via de Web Applicatie nadat opdrachtgever toegang heeft verkregen tot de Web Applicatie. Zivier bevestigt de door opdrachtgever geplaatste order langs elektronische weg.

2.5          Zivier mag in de onder artikel 2.4 bedoelde geval zonder opgave van redenen besluiten de door opdrachtgever geplaatste order niet te accepteren of niet te bevestigen, met als gevolg dat de Zivier overeenkomst niet tot stand komt.

Artikel 3                                Gebruikersrecht

3.1          Zivier verleent de opdrachtgever hierbij het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de Web Applicatie gedurende de looptijd van de Zivier overeenkomst te gebruiken ten behoeve van de bedrijfsvoering van opdrachtgever, voor het aantal gebruikers, lesprogramma’s en modules zoals in de Zivier overeenkomst is opgenomen, als ook ten behoeve van de eventuele Bijbestellingen die tijdens de Zivier  overeenkomst worden geplaatst. Het gebruikersrecht houdt ook in het recht de bij de Web Applicatie behorende documentatie te gebruiken.

3.2          Het gebruikersrecht begint op het moment  dat de Zivier overeenkomst tot stand is gekomen.

3.3          Opdrachtgever zal de Web Applicatie en de Zivier Online Portal slechts gebruiken in overeenstemming  met de Zivier voorwaarden.

3.4          Zivier mag naar eigen inzicht, vernieuwingen aanbrengen in de Web Applicatie. Zivier zal opdrachtgever tijdig op de hoogte brengen van de verwerking van de updates en /of upgrades voor zover deze van belang zijn voor het gebruik van de Web Applicatie, één en ander naar oordeel van Zivier.

Artikel 4                                Reikwijdte van het gebruikersrecht

4.1          Opdrachtgever mag niet toestaan dat de Web Applicatie wordt gebruikt ten behoeve van en/of door enige andere (rechts) persoon dan opdrachtgever en haar medewerkers.

4.2          Het is opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan de Web Applicatie te gebruiken voor of door meer dan hete aantal bij het sluiten van de Zivier overeenkomst en/of Bijbestellingen overeengekomen gebruikers en/of cursussen.

4.3          Het is opdrachtgever niet toegestaan rechten of verplichtingen uit de Zivier overeenkomst of Zivier voorwaarden over te dragen aan derden.

Artikel 5                                Duur en einde van de overeenkomst

5.1          De Zivier overeenkomst vangt aan op het moment dat aan de voorwaarden van artikel 2.4 van deze voorwaarden is voldaan en wordt aangegaan voor een periode van 1 (één) jaar, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

5.2          Na afloop van de termijn bedoeld in artikel 5.1 waaronder dus ook begrepen een afwijkende termijn die uitdrukkelijk is overeengekomen, wordt de Zivier overeenkomst stilzwijgend verlengd voor opvolgende periodes van telkens één (1) jaar. De Zivier overeenkomst kan door partijen via de Web Applicatie worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, voorafgaande aan de nieuwe termijn van één (1) jaar.

5.3          Bij beëindiging van de Zivier overeenkomst heeft opdrachtgever tot op de laatste dag van de Zivier overeenkomst de mogelijkheid al zijn gegevens te (laten) exporteren.

5.4          Zivier mag de Zivier overeenkomst direct beëindigen op het moment dat opdrachtgever aan Zivier meedeelt niet meer in staat te zijn aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of op het moment dat Zivier uit de omstandigheden moet afleiden dat de opdrachtgever niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen of op het moment dat (de onderneming van) opdrachtgever zijn activiteiten staakt. De Zivier overeenkomst eindigt van rechtswege en per direct op het moment dat de (onderneming van) opdrachtgever geliquideerd wordt, surseance van betaling wordt verleend of failliet wordt verklaard.

5.5.         Bij gebreke van tijdige voldoening aan verplichtingen door opdrachtgever heeft Zivier te allen tijde het recht haar verplichtingen op te schorten en toegang tot de Zivier diensten te blokkeren. Voorts kan Zivier de Zivier overeenkomst alsdan elektronisch en zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden als opdrachtgever, na elektronische ingebrekestelling, alsnog nalaat zijn verplichtingen uit de Zivier overeenkomst na te komen.

5.6          Zivier is in geen geval gehouden tot betaling van enige schadevergoeding als gevolg van een beëindiging als beschreven in artikel 5.2, 5.4 en 5.5.

5.7          Bij beëindiging van de Zivier overeenkomst zal opdrachtgever en zijn gebruikers geen toegang meer hebben tot de Web Applicatie en zijn gegevens. Zivier zal bij beëindiging van de Zivier overeenkomst, om welke reden dan ook, geen vergoeding aan opdrachtgever betalen.

5.8          De looptijd van de Zivier overeenkomst wordt niet gewijzigd door het plaatsen van Bijbestelklingen door opdrachtgever.

5.9          Opzegging van een deel van de Zivier overeenkomst door opdrachtgever is alleen mogelijk voor zover het de opzegging van een of meerdere rollen (niet zijnde de administrator) en/of cursussen en/of aanvullende modulen betreft en de gedeeltelijke opzegging elektronisch geschiedt. Opdrachtgever moet uitdrukkelijk aangeven welke specifieke rollen, cursussen en/of aanvullende module opgezegd dienen te worden. de opzeggingstermijn als bedoeld in artikel 5.2 is hierop van toepassing. 

5.10        De deelopzegging conform artikel 5.9 heeft niet geldig plaatsgevonden als opdrachtgever niet heeft aangegeven welke rollen, cursussen en/of aanvullende modulen opgezegd dienen te worden. Zolang opdrachtgever niet (tijdig) aangeeft welke rollen, cursussen en/of aanvullende modulen opgezegd dienen te worden, moet opdrachtgever voor deze rollen, cursussen en /of aanvullende modulen de geldende vergoeding betaling.

Artikel 6                                Prijs en betaling

6.1          Alle door Zivier gehanteerde prijzen en andere tarieven zijn exclusief BTW ene exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege die voor rekening van opdrachtgever komen.

6.2          Zivier mag de vergoeding zoals genoemd in artikel 7 jaarlijks aanpassen. Afnemer kan alsdan de Zivier overeenkomst via de Web Applicatie opzeggen tegen de eerst volgende mogelijke datum zoals vastgelegd in artikel 5.2 van deze Zivier voorwaarden.

6.3          De vergoeding (inhoudende het maandelijkse abonnementstarief) en de vergoedingen voor de Bijbestellingen kunnen uitsluitend vooraf automatisch worden geïncasseerd (met uitzondering van de betaling van de eerste vergoeding bij aanvang van de Zivier overeenkomst), waarvoor opdrachtgever verplicht is een machtiging te verlenen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Bijbestellingen door opdrachtgever gedurende de looptijd van de Zivier overeenkomst worden pro rato gefactureerd vanaf het daadwerkelijke moment van de toevoeging. Eventuele andere vergoedingen (bijvoorbeeld consultancy, training) behorende bij de Zivier overeenkomst worden zoveel mogelijk automatisch geïncasseerd na afloop van de kalendermaand. Dit betekent dat opdrachtgever in een enkel geval na beëindiging van de Zivier overeenkomst nog een bedrag dient te voldoen. Indien automatische incasso niet mogelijk is, dient het in rekening gebracht  bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

6.4          Incasso vindt maandelijks plaats.

6.5          Als opdrachtgever de machtiging voor automatische incasso zonder gegronde reden intrekt, of als de automatisch incasso om andere niet aan Zivier toe te rekenen redenen niet uitgevoerd kan worden, zal Zivier opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen en zal Zivier de toegang tot de Web Applicatie blokkeren.

6.6.         Op verzoek van opdrachtgever kan de toegang tot de Web Applicatie die conform artikel 6.5 is geblokkeerd, binnen drie (3) maanden gereactiveerd worden, tegen betaling van de openstaande vergoedingen, vermeerder met de extra vergoedingen conform artikel 6.7 en 6.8.

6.7          Als opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit dit artikel 6 niet of niet op tijd nakomt, is hij in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Afnemer is dan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, een rente verschuldigd van 1,5 procent per maand of gedeelte van de maand. Zivier is in dit geval gerechtig d de toegang tot de Web Applicatie te blokkeren.

6.8          Alle kosten die Zivier zowel in als buiten rechte heeft gemaakt, inclusief advocaatkosten, doordat opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt zijn voor rekening van opdrachtgever. De door Zivier gemaakte buiten rechterlijke (incasso)kosten worden vastgesteld op tenminste 15 procent van de hoofdsom van de vordering.

6.9          Naast het bepaalde in artikel 6 en artikel 7, is Zivier gerechtigd indien de in artikel 5.4 bedoelde gevallen zich voordoen, per direct vooruitbetaling van opdrachtgever te verlangen tot het einde van de (beoogde) looptijd van de Zivier overeenkomst. Deze totaalvergoeding is onmiddellijk opeisbaar.

6.10        Artikel 6.9 is ook van toepassing wanneer betaling door opdrachtgever uitblijft nadat Zivier de in artikel 6.5 omschreven procedure heeft gevolgd.

Artikel 7                                Vergoeding

7.1          Opdrachtgever betaalt voor de Zivier Diensten een maandelijkse vergoeding, met uitzondering van de consultancydiensten waarvoor apart een vergoeding in rekening wordt gebracht. Deze vergoeding wordt bepaald in de Zivier overeenkomst. De vergoeding zal worden betaald aan Zivier.

7.2          De vergoeding is verschuldigd vanaf het moment waarop de Zivier overeenkomst conform artikel 2.4 tot stand is gekomen, ongeacht of opdrachtgever gebruik maakt van de Zivier diensten.

Artikel 8                                Verplichtingen Zivier

8.1          Zivier staat ervoor in dat er regelmatig (minimaal 1 maal per week) een momentopname (kopie)  wordt gemaakt van de in de Web Applicatie aanwezige gegevens. Deze kopie wordt alleen gemaakt uit interne beveiligingsoverwegingen bij Zivier (bijvoorbeeld in geval van calamiteiten). Deze kopie wordt niet aan opdrachtgever verstrekt.

8.2          Zivier staat er voor in dat de gegevens die opdrachtgever via de Web Applicatie heeft ingevoerd zo goed als redelijkerwijs mogelijk wordt beveiligd tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en wijzigingen door niet-gebruikers.

8.3          Met uitzondering van het bepaalde in artikel 10.1, 12.6 en artikel 24 zal Zivier geen gegevens inzien die opdrachtgever via de Web Applicatie heeft geplaatst, en stelt Zivier geen gegevens ter beschikking aan derden (met uitzondering van dochterondernemingen van Zivier), tenzij Zivier hiertoe op grond van de wet, een verordening, een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie verplicht is.

Artikel 9                                Verplichtingen en medewerking opdrachtgever

9.1          Opdrachtgever moet een bankrekening hebben bij een (internationale) bank, geregistreerd bij de lokale bank.

9.2          Opdrachtgever zal een wijziging in haar adres- en /of betalingsgegevens onmiddellijk via de Web Applicatie aan Zivier doorgeven.

9.3          Opdrachtgever is verplicht de gebruiksregels van artikel 11 in acht te nemen.

9.4          Als opdrachtgever zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Zivier overeenkomst niet nakomt, mag Zivier de toegang en het gebruik van de Web Applicatie door opdrachtgever zonder voorafgaande aankondiging blokkeren zoals aangegeven in artikel 6.5

9.5          Opdrachtgever zorgt voor het functioneren van zijn hard- en software, configuratie, randapparatuur en internetverbinding benodigd voor het gebruik van de Zivier diensten.

9.6          Opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem ten behoeve van de Zivier diensten gebruikte apparatuur en software voldoen aan de systeemeisen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het treffen van de nodige maatregelen om zijn apparatuur, software en telecommunicatie- en internetverbindingen te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden.

9.7          Opdrachtgever zal Zivier alle informatie en medewerking, waaronder mede begrepen het doorgeven aan Zivier van correcte  en actuele NAW-gegevens, verschaffen die Zivier nodig heeft voor de instandhouding van de Zivier diensten.

Artikel 10             Gegevens

10.1        De gegevens die opdrachtgever via de Web Applicatie heeft ingevoerd worden opgeslagen in een databank die onder beheer van een door Zivier ingeschakelde derde staat.

10.2        Opdrachtgever blijft te allen tijde eigenaar van de door haar ingevoerde gegevens.

10.3        Tot drie (3) maanden na het einde van de Zivier overeenkomst kan opdrachtgever Zivier verzoeken om de Zivier overeenkomst te her activeren vanaf het moment dat de eerste betaling van de vergoeding met betrekking tot her activering is ontvangen. Na her activering heeft opdrachtgever weer inzicht in zijn gegevens zoals die ten tijde van de beëindiging in de momentopname zoals omschreven in artikel 8.1 waren opgenomen.

10.4        Zivier geeft geen gehoor aan in dit artikel 10.3 bedoelde verzoek indien de vergoeding niet is betaald.

10.5        Opdrachtgever moet zorgen voor een adequate naleving van toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. Op Zivier rust geen wettelijke bewaartermijn voor de door opdrachtgever ingevoerde gegevens.

Artikel 11             Gebruiksregels

11.1        Opdrachtgever zal op geen enkele wijze hinder of schade veroorzaken aan (klanten van) Zivier bij het gebruik van de Zivier diensten. Het is opdrachtgever niet toegestaan handelingen te verrichten waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van (klanten van) Zivier.

11.2        Het is opdrachtgever niet toegestaan de Zivier diensten te gebruiken in strijd met wettelijke bepalingen of de Zivier voorwaarden.

11.3        Zivier is niet verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de gegevens die opdrachtgever via de Web Applicatie bij Zivier heeft geplaatst.

11.4        Opdrachtgever zal de Zivier diensten zodanig gebruiken dat de door hem opgeslagen hoeveelheid informatie en het door hem gerealiseerde volume van het datatransport niet significant afwijken van het door Zivier aangegeven gemiddelde gebruik van de Zivier diensten door andere opdrachtgevers. Indien dit gebruik door opdrachtgever naar het oordeel van Zivier significant afwijkt van het gemiddelde gebruik zal Zivier contact opnemen met opdrachtgever om specifieke voorwaarden met opdrachtgever overeen te komen voor het extra gebruik. Als partijen geen overeenstemming bereiken over deze specifieke voorwaarden is Zivier gerechtigd om het gebruik van de Web Applicatie door opdrachtgever na voorafgaande aankondiging te beperken.

Artikel 12             Support

12.1        Voor de duur van de Zivier overeenkomst heeft opdrachtgever recht op support.

12.2        Support omvat het recht op het raadplegen van documentatie. Daarnaast kunnen 24 uur per dag vragen worden ingediend via de Web Applicatie. Verder heeft opdrachtgever gedurende kantooruren (op werkdagen van 09:00 tot 16:00 uur met inachtneming van artikel 12.5 recht op telefonische supportdeskondersteuning met betrekking to het gebruik en functioneren van de Web Applicatie.

12.3        Support omvat niet:

 1. a) diensten ten aanzien van systeemconfiguraties (inrichting), hardware en netwerken;
 2. b) structureel werk zoals de definiëring van lay-outs van lesmateriaal en lesprocessen, importdefinities en koppelingen met software van derden;
 3. c) ondersteuning op locatie;
 4. d) het op verzoek van de opdrachtgever uitbreiden van de functionaliteiten van de Web Applicatie;
 5. e) het converteren van bestanden en/of het terugzetten van back-up bestanden;
 6. f) diensten ten aanzien van externe databases van andere producenten dan die van Zivier;
 7. g) configuratie (inrichting), training of andere niet uitdrukkelijk in de Zivier overeenkomst omschreven diensten;
 8. h) support voor (bedienings-) software van andere producenten dan Zivier, waaronder tevens verstaan wordt de software van derden die vanuit de Web Applicatie kan worden opgestart;
 9. i) bestandreparaties, waarbij de oorzaak niet kan worden toegeschreven aan de Web Applicatie;
 10. j) het verstrekken van nieuw beschikbare producten;
 11. k) support voor de internetverbinding;
 12. l) support in een omgeving die volgens de systeemeisen niet ondersteund wordt.

12.4        Support mag alleen worden aangevraagd door een gebruiker die een gebruikerstraining bij Zivier heeft gevolgd.

12.5        Gebruiker is gehouden eerst de toepasselijke documentatie te raadplegen en/of vragen in te dienen via de Web Applicatie voordat er telefonisch contact opgenomen wordt met Zivier voor support.

12.6        In het kader van het leveren van support is Zivier gerechtigd de gegevens van de opdrachtgever, bedoeld in artikel 10, in te zien.

12.7        Als Zivier in opdracht van opdrachtgever werkzaamheden met betrekking tot de onder 12.3 a) tot en met l) genoemde onderwerpen verricht, zal Zivier deze werkzaamheden naast de vergoeding als bedoeld in artikel 7, aan opdrachtgever apart in rekening brengen conform de op dat moment bij Zivier geldende prijzen en de gemaakte kosten.

Artikel 13             Consultancy

13.1        Indien de opdrachtgever in het kader van de Zivier overeenkomst gebruik wil maken van consultancydiensten van Zivier (bijvoorbeeld assistentie bij het maken van lesmateriaal en/of het inrichten van het lesprogramma), dan zal opdrachtgever de consultancydiensten aanvragen bij Zivier. In overleg  met opdrachtgever zal Zivier de levering van de consultancydiensten inplannen en de aanvraag voor de consultancydiensten aan de opdrachtgever bevestigen, daarbij voor zover mogelijk rekening houdend met de door de opdrachtgever gewenste planning. Zivier kan de door de opdrachtgever gewenste planning niet garanderen.

13.2        De opdrachtgever kan de consultancydiensten tot 5 (vijf) werkdagen voor de (aanvangs-) datum annuleren, dan wel Zivier verzoeken om een nieuwe (aanvangs-)datum in te plannen. Indien de opdrachtgever de hiervoor genoemde termijn van 5 (vijf) werkdagen niet in acht neemt, dan heeft Zivier het recht 50 procent van de overeengekomen kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

13.3        Zivier zal zich inspannen om de consultancydiensten naar beste kunnen te verrichten binnen de daarvoor overeengekomen termijnen. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings-)datum brengt Zivier niet in verzuim.

13.4        Zivier zal de vergoedingen voor de consultancydiensten voor 60 procent bij aanvang van de consultancydiensten en de overige 40 procent na afloop van de consultancydiensten in rekening brengen bij opdrachtgever. Zivier is gerechtigd om de kosten van de consultancydiensten op basis van nacalculatie met een maximum van 20 procent van de vooraf vastgelegde totaalkosten te verhogen en deze in rekening te brengen bij opdrachtgever, welke in overeenstemming met artikel 6.3 dienen te worden voldaan.

13.5        Zivier is steeds gerechtigd de persoon die de consultancydiensten uitvoert te vervangen, ook door (externe) deskundigen indien Zivier zulks noodzakelijk acht voor de uitvoering van de consultancydiensten.

13.6        De consultancydiensten worden op werkdagen tijdens normale kantoortijden verricht, met recht op dertig (30) minuten lunchtijd tijdens de overeengekomen duur van de consultancydiensten.

13.7        Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat zijn computersysteem voldoet aan de systeemeisen. Mocht bij aanvang van de consultancydiensten blijken dat zulks niet het geval is, dan is Zivier gerechtigd de consultancyuren  te factureren die zij redelijkerwijs niet kon invullen omdat het computersysteem bij de opdrachtgever niet voldoet aan de systeemeisen, dan wel (ter discretie van Zivier) de kosten door te berekenen die Zivier heeft moeten maken om het computersysteem werkend te krijgen conform de systeemeisen.

13.8        Opdrachtgever zal Zivier vrijwaren voor aanspraken van derden medewerkers daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de consultancydiensten schade lijden welke het gevolg is van hete handelen of het nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.

Artikel 14             Beschikbaarheid

14.1        Zivier spant zich in voor optimale beschikbaarheid van en toegang tot de Web Applicatie.

14.2        Zivier mag, zonder voorafgaande bekendmaking, de toegang tot de Web Applicatie en de Web Applicatie (tijdelijk) blokkeren of het gebruik ervan beperken als dit noodzakelijk is voor de veiligheid en bescherming van de Zivier diensten en bijbehorende gegevens(opslag), alsook voor (preventief-) onderhoud of voor het verrichten van aanpassingen of verbeteringen van één of meer Zivier diensten. Dit brengt geen recht op schadevergoeding van opdrachtgever ten opzichte van Zivier met zich mee. Zivier zal proberen om de termijn tot een minimum te beperken en opdrachtgever op tijd te informeren.

Artikel 15             Log-in procedure

15.1        Gebruiker is verplicht de log-in procedure te volgen.

15.2        Zivier mag de log-in procedure naar eigen inzicht aanpassen. Zivier zal de opdrachtgever hiervan op tijd op de hoogte stellen.

15.3        Opdrachtgever zal zorgvuldig omgaan met en is verantwoordelijk voor de log-in gegevens. De log-in gegevens zijn niet overdraagbaar. Gebruikers zijn verplicht de log-in gegevens volstrekt geheim te houden. Opdrachtgever is aansprakelijk voor ieder gebruik van zijn log-in gegevens. Alle handelingen van de gebruiker met betrekking tot de log-in gegevens zijn voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 16             Gebruik van de web applicatie

16.1        Zivier geeft opdrachtgever toegang tot de Web Applicatie door middel van het verstrekken van Log-in gegevens. Gegevens die moeten worden ingevoerd op de Zivier portal.

16.2        De Web Applicatie biedt gebruikers de exclusieve toegang tot informatie, welke aan hen is gerelateerd zoals adresgegevens, contracten en slots. De Web Applicatie stelt ook algemene informatie beschikbaar ter ondersteuning van het gebruik van producten van Zivier. Daarnaast biedt de Web Applicatie de mogelijkheid om direct met medewerkers van Zivier in contact te komen, door middel van elektronische aanvragen.

16.3        Zivier heeft te allen tijde het recht om zonder opgave van redenen de toegang van opdrachtgever tot de Web Applicatie voor onbepaalde tijd te beperken of te blokkeren, als er een vermoeden bestaat van misbruik of van ander oneigenlijk gebruik.

16.4        Opdrachtgever staat er voor in dat de gebruikers op een verantwoordelijke wijze omgaan met de toegang tot de Web Applicatie en de daaruit verkregen informatie, terwijl opdrachtgever ook onvoorwaardelijk de verantwoordelijkheid houdt en/of aanvaardt voor enige informatie die de gebruikers op de Web Applicatie toevoegen en/of wijzigen.

16.5        De door of namens Zivier via de Web Applicatie , de Zivier portal en /of de website ter beschikking gestelde  informatie wordt, tenzij anders vermeld, onder voorbehoud gegeven en zonder dat opdrachtgever of derden daaraan enige rechten kunnen ontlenen.

Artikel 17             Intellectueel eigendomsrechten

17.1        Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten, andere intellectuele en industriële eigendomsrechten op en alle soortgelijke bescherming van (informatie met betrekking tot) de Wen Applicatie, de Zivier portal en de documentatie, zijn het exclusieve eigendom van Zivier of diens licentiegever(s). Geen van de in de Zivier overeenkomst of Zivier voorwaarden opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan gebruiker.

17.2        Gebruiker zal geen enkele aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten van Zivier op of in de Web Applicatie, de Zivier portal of documentatie wijzigen, verwijderen of onherkenbaar maken. Opdrachtgever zal geen enkel merk, ontwerp of domeinnaam van Zivier of een daarmee overeenstemmende naam of teken gebruiken of registreren, waar dan ook ter wereld.

17.3        Zivier vrijwaart opdrachtgever voor elke schadevergoeding en alle kosten en onkosten waartoe opdrachtgever als gevolg van een door een derde ingestelde rechtsvordering wordt veroordeeld in verband met inbreuk of vermeende inbreuk op geldige octrooien, auteursrechten, merken of andere rechten van derden door het gebruik door opdrachtgever, overeenkomstig de Zivier overeenkomst., de Zivier voorwaarden en de documentatie, van de Web Applicatie of enig deel daarvan, op voorwaarde dat opdrachtgever Zivier onmiddellijk elektronisch, conform artikel 26.2 van de Zivier voorwaarden, van een dergelijke rechtsvordering in kennis stelt wanneer deze aan hem wordt aangekondigd, opdrachtgever aan Zivier toestaat naar eigen inzicht verweer tegen de betreffende aanspraken te voeren en een schikking te treffen en opdrachtgever daarbij op het eerste verzoek van Zivier alle relevante informatie en andere medewerking aan Zivier verstrekt.

17.4        Als een gerechtelijk verbod op het verbruik door opdrachtgever van de Web Applicatie is opgelegd vanwege een inbreuk makende handeling zoals bedoeld in artikel 17.3 of naar het oordeel van Zivier, de kans bestaat dat de Web Applicatie het onderwerp zal zijn van een succesvolle vordering wegens inbreuk, dan heeft Zivier het recht om naar eigen keuze en voor eigen rekening (1) voor opdrachtgever het recht te verkrijgen de Web Applicatie te blijven gebruiken zoals bepaald in deze Zivier voorwaarden; (2) de Web Applicatie te vervangen of zodanig aan te passen , dat deze niet langer inbreuk maakt, mits de functionaliteit daarvan wezenlijk ongewijzigd blijft; of (3) indien de voorgaande opties (1) en (2) redelijkerwijs – naar oordeel van Zivier – niet haalbaar zijn, de Zivier overeenkomst en/of deze Zivier voorwaarden, evenals de in de Zivier overeenkomst en/of Zivier voorwaarden toegekende rechten met betrekking tot die inbreuk makende Web Applicatie, te beëindigen.

17.5        Naast het in artikel 17.3 bepaalde, is Zivier op grond van dit artikel niet aansprakelijk ten opzichte van opdrachtgever voor zover een vordering verband houdt met (1) gebruik van de Web Applicatie of Zivier portal in samenhang met niet door Zivier geleverde gegevens, apparatuur of software, waarbij de Web Applicatie dan en de Zivier portal op zichzelf geen inbreuk zou maken of op een andere manier onderwerp van de vordering zou zijn; (2) onjuist gebruik van de Web Applicatie of de Zivier portal of gebruik op een niet in de documentatie omschreven wijze; (3) een aanpassing van de Web Applicatie of Zivier portal die door een andere (rechts)persoon dan Zivier is doorgevoerd; of (4)  het opvolgen door Zivier van de uitdrukkelijke instructies van opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Zivier tegen vorderingen als omschreven in de punten (1) tot en met (4) van dit artikel.

17.6        Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat de volledige en uitsluitende aansprakelijkheid  van Zivier voor inbreuk op octrooien, auteursrechten, merken of andere intellectuele eigendomsrechten luidt zoals bepaald in dit artikel 17 en in artikel 18.

17.7        Zivier mag technische voorzieningen treffen en in stand houden ter bescherming van de (intellectuele eigendomsrechten op de) Wen Applicatie, de Zivier portal en de documentatie en met het oog op de overeengekomen beperkingen in het gebruik van de Web Applicatie en/of Zivier portal. Opdrachtgever zal dergelijke technische voorzieningen niet omzeilen of verwijderen.

17.8        Zivier kan een controle en/of inspectie (laten) uitvoeren om na te gaan of opdrachtgever de voorwaarden van de Zivier overeenkomst en de Zivier voorwaarden naleeft. Deze controle en/of inspectie wordt tijdens de gebruikelijke kantooruren uitgevoerd, op zodanige wijze dat de bedrijfsactiviteiten van opdrachtgever hierdoor niet onredelijk belemmerd worden. Een dergelijke controle wordt door een door Zivier geselecteerde en ingeschakelde deskundige uitgevoerd en opdrachtgever is verplicht deze deskundige informatie, ondersteuning en toegang tot haar gebouwen en systemen te geven die redelijkerwijs nodig is om de deskundige in staat te stellen zijn controlerende taak naar behoren uit te voeren. Deze deskundige zal een samenvattende notitie overleggen waaruit zijn bevindingen blijken met betrekking tot de controle van de door opdrachtgever verstrekte gegevens en de naleving door opdrachtgever van de Zivier overeenkomst en de Zivier voorwaarden. De deskundige verschaft Zivier in geen enkel geval andere informatie dan die hem bij de controle en/of inspectie ter kennis komt. De kosten van deze controle  zijn voor rekening van Zivier, tenzij de controle aantoont dat opdrachtgever de voorwaarden van de Zivier overeenkomst of de Zivier voorwaarden niet nakomt, in welk geval de kosten voor rekening van opdrachtgever zijn.

Artikel 18             Aansprakelijkheid

18.1        Zivier, haar medewerkers, haar wettelijke vertegenwoordigers en door haar ingeschakelde derden in de uitvoering van haar verplichtingen, kunnen slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade aan zaak of persoon welke het gevolg is van opzet of grove schuld van Zivier, haar medewerkers, haar wettelijke vertegenwoordigers en door haar ingeschakelde derden. Voor zover wettelijke bepalingen een beperking van de aansprakelijkheid uitsluiten voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld, is Zivier, haar werknemers, haar wettelijke vertegenwoordigers en door haar ingeschakelde derden slechts aansprakelijk voor schade als omschreven in de volgende delen van dit artikel18.

18.2        In geval van lichamelijk letsel, ongeacht of dit letsel de dood tot gevolg heeft, is aansprakelijkheid van Zivier in ieder geval beperkt tot een bedrag van EUR 250.000 per schade toebrengende gebeurtenis. In het geval van zaakschade is de aansprakelijkheid van Zivier in ieder geval beperkt tot EUR 25.000 per schade toebrengende gebeurtenis. In beide gevallen geldt een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis.

18.3        Zivier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder wordt verstaan: gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van afspraken van afnemers van opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan Zivier voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan Zivier voorgeschreven toeleveranciers, voor gevolgschade, ongeacht de aard van de handeling (contractbreuk, onrechtmatige daad of anderszins), zelfs als Zivier in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van die schade.

18.4        Zivier is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door opdrachtgever die verband houdt met het (niet) functioneren van programmatuur van opdrachtgever of van derden, van apparatuur van opdrachtgever, Zivier of derden, of van internetverbindingen van opdrachtgever, Zivier of derden.

18.5        Zivier is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door opdrachtgever de verband houdt met het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig beschikbaar zijn van de Web Applicatie en/of de Zivier portal.

18.6        Zivier ervaart geen aansprakelijkheid voor het niet juist, niet volledig of het niet tijdig verzenden of ontvangen van gegevens die via de Web Applicatie bij Zivier worden geplaatst.

18.7        Voor zover Zivier geen aanspraak kan maken op de in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsuitsluitingen of –beperkingen, is zijn aansprakelijkheid te allen tijde per geval beperkt tot een bedrag van 50 procent van alle in de 6 (zes) maanden voorafgaand aan haar verzuim aan opdrachtgever aan per geval gerelateerde gefactureerde bedragen, verminderd met crediteringen door Zivier aan opdrachtgever in die periode. Voor zover Zivier ook geen aanspraak kan maken op de hiervoor in dit artikel 18.7 genoemde beperkingen, geldt dat de aansprakelijkheid van Zivier in ieder geval beperkt is tot EUR 8.000.

18.8        Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat de vergoeding voor de Zivier diensten is vastgesteld met inachtneming van de aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in dit artikel.

18.9        Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat de Web Applicatie of de Zivier portal nooit perfect of 100 procent vrij van onvolkomenheden kunnen zijn en dat niet alle onvolkomenheden (tijdig) zullen (kunnen) worden hersteld.

18.10     Opdrachtgever vrijwaart Zivier voor aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de Zivier overeenkomst of de Zivier voorwaarden, tenzij opdrachtgever deze aanspraken ten opzichte van Zivier met inachtneming van het in dit artikel bepaalde geldend zou kunnen maken als opdrachtgever de schade zelf zou hebben geleden.

18.11     De aansprakelijkheid  van Zivier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met opdrachtgever ontstaat in alle gevallen slechts als opdrachtgever Zivier onmiddellijk en deugdelijk elektronisch, conform artikel 26.2 van deze Zivier voorwaarden, in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn wordt gegeven om zijn verplichtingen alsnog (juist) na te komen, en Zivier na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling moet een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Zivier in staat is adequaat te reageren.

18.12     Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval als opdrachtgever geen maatregelen neemt om (1) de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken; (2) te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat; of (3) als opdrachtgever nalaat Zivier zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is over de schade te informeren en hem van alle relevante informatie te voorzien.

18.13     Ieder vordering tot schadevergoeding tegen  Zivier vervalt na 14 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 19             Privacy

19.1        Voor zover opdrachtgever met gebruikmaking van de Web Applicatie of de Zivier portal persoonsgegevens verwerkt is opdrachtgever daarvoor verantwoordelijk in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Opdrachtgever staat ervoor in dat zij de persoonsgegevens rechtmatig verwerkt. Zivier zal de persoonsgegevens alleen verwerken in opdracht van opdrachtgever en volgens de instructies van opdrachtgever, waaronder mede begrepen het bepaalde in de Zivier overeenkomst.

19.2        Opdrachtgever vrijwaart Zivier voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de Zivier overeenkomst tussen opdrachtgever en Zivier en /of de door opdrachtgever in het kader van de Zivier overeenkomst verwerkte gegevens die tegen Zivier mochten worden ingesteld wegens een niet aan Zivier toe te rekenen schending van de Wet bescherming persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

19.3        Zivier mag delen van verwerking van de persoonsgegevens uitbesteden aan een derde partij met inachtneming van artikel 24.2, waarbij Zivier verantwoordelijk blijft voor de naleving van de Zivier overeenkomst. Zivier ziet er op toe dat de derde partij geheimhouding in acht neemt met betrekking tot de persoonsgegevens als ook de noodzakelijke instructies en beveiligingsmaatregelen in acht neemt zoals bepaald in de Zivier overeenkomst en deze Zivier voorwaarden.

Artikel 20             Geheimhouding

20.1        Beide partijen zullen vertrouwelijke informatie betreffende de andere partij niet openbaar maken of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de vertrouwelijke informatie is verkregen. Onder vertrouwelijke informatie is begrepen, en niet uitsluitend (1) (concept) lesmateriaal voor bewerking in de Web Applicatie; (2) prijsvaststellingen ten behoeve van online cursussen en (daaraan gekoppelde) praktijkbijeenkomsten; of (3) inhoud van overeenkomsten tussen Zivier en opdrachtgever.

20.2        Beide partijen nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om hun geheimhoudingsverplichtingen na te komen Geen van de in dit artikel opgenomen bepalingen legt de ontvangende partij enige beperking op ten aanzien van informatie of gegevens –al dan niet gelijk of gelijksoortig aan de informatie of gegevens vervat in vertrouwelijke informatie – indien die informatie of gegevens:

(1) al het rechtmatig bezit waren van de ontvangende partij voordat deze van de betrokken partij werden verkregen;

(2) onafhankelijk door de ontvangen partij zijn ontwikkeld zonder gebruikmaking van informatie of gegevens van de betrokken partij;

(3) algemeen bekend zijn of worden of algemeen toegankelijk worden gemaakt, anders dan door een handelen of nalaten van de ontvangende partij; of

(4) door een derde aan een ontvangen partij bekend worden gemaakt, zonder dat een geheimhoudingsverplichting ten opzichte van de betrokken partij wordt geschonden.

20.3        De geheimhoudingsverplichtingen in dit artikel gelden niet voor zover vertrouwelijke informatie van de andere partij openbaar dient te worden gemaakt op grond van de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie, op voorwaarde dat de ontvangen partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van die openbaarmaking te beperken en de betrokken partij tevoren in kennis te stellen van een zodanige voorgenomen openbaarmaking.

20.4        Partijen staan er voor in dat hun medewerkers een door partijen ingeschakelde derden de in dit artikel beschreven geheimhoudingsverplichtingen nakomen.

Artikel 21             (Leverings-)termijnen

21.1        Alle (leverings-)termijnen worden door Zivier naar beste weten vastgesteld en worden zoveel mogelijk in acht genomen. Zodra Zivier eet van een omstandigheid die tijdige levering misschien in de weg staat, zal hij overleggen met opdrachtgever oer een nieuwe (leverings-)termijn. Opdrachtgever heeft in gene geval recht op schadevergoeding in verband met een te late levering. Zivier heeft te allen tijde het recht deelleveringen te verrichten.

Artikel 22             Uitsluiting

22.1        Behouden hetgeen uitdrukkelijk in de Zivier overeenkomst is opgenomen, geeft Zivier geen andere of nadere garanties, toezeggingen, voorwaarden met betrekking tot de Zivier diensten. Zivier wijst hierbij alle garanties, toezeggingen, of voorwaarden hetzij expliciet, impliciet of op grond van de wet (met inbegrip van doch niet beperkt tot garanties of voorwaarden met betrekking tot verkoopbaarheid, het geen inbreuk maken op andere rechten of geschiktheid voor een bepaal doel) met betrekking tot Zivier diensten af.

22.2        In sommige landen en/of staten is het niet toegestaan om impliciet garanties uit te sluiten, als gevolg waarvan de in dit artikel 22.1 opgenomen uitsluiting niet op alle kanten van toepassing is. In zulke gevallen zal de volgens lokale regelgeving minimaal toegestane garantie van toepassing zijn.

Artikel 23             Overmacht

23.1        Als er sprake is van overmacht is een partij niet verplicht tot nakoming van een contractuele verplichting, met uitzondering van een verplichting tot betaling, voortvloeiend uit de Zivier overeenkomst of de Zivier voorwaarden. Onder overmacht wordt onder andere maar niet alleen verstaan; militair optreden, overheidsoptreden, weersomstandigheden, uitvallen van of storingen in telecommunicatie- en internetverbindingen, vertraging of tekortkoming in de nakoming van verplichtingen door toeleveranciers van Zivier, transportproblemen en stakingen.

23.2        Als Zivier bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of door de overmacht alleen gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, mag zij de al geleverde prestatie c.q. het leverbare deel van de prestatie afzonderlijk factureren en is de wederpartij dan wel opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betrof.

Artikel 24             Gegevens opdrachtgever

24.1        Opdrachtgever geeft Zivier toestemming om zijn gegevens intern te gebruiken voor marketing gerelateerde doeleinden en voor doeleinden als bepaald in artikel 24.2 van deze Zivier voorwaarden. Opdrachtgever kan deze toestemming te allen tijde via een elektronisch bericht aan Zivier intrekken.

24.2        Tevens mag Zivier gegevens, met uitzondering van persoonsgegevens in deze in van de Wet bescherming persoonsgegevens, die opdrachtgever in de Web Applicatie plaatst gebruiken voor externe analyse doeleinden, waarbij deze gegevens door Zivier geanonimiseerd zullen worden.

24.3        Ieder communicatie tussen Zivier en Opdrachtgever geschiedt voornamelijk via de Web Applicatie en/of via andere elektronisch verkeer als, niet uitsluitend, directe e-mails, tenzij in de Zivier voorwaarden en/of Zivier overeenkomst daarvan wordt afgeweken. Opdrachtgever geeft Zivier expliciet toestemming om de elektronische contacten (e-mailadressen) te gebruiken die opdrachtgever aan Zivier heeft gegeven of zal geven, om deze te (doen) gebruiken voor commerciële, niet-commerciële en charitatieve doeleinden met betrekking tot gerelateerde producten en/of diensten van Zivier. Opdrachtgever erkent dat hij duidelijk en expliciet de mogelijkheid heeft gehad om vrij en op een gemakkelijke manier zich te verzetten tegen elektronisch contact zoals omschreven in dit artikel 24.3

Artikel 25             Publicatie lesmateriaal

25.1        Opdrachtgever geeft expliciet toestemming aan Zivier om het door opdrachtgever en/of in opdracht van opdrachtgever ingeschakelde derden ontwikkelde en in de Web Applicatie geplaatste lesmateriaal in de Web Applicatie te publiceren op het in de Zivier overeenkomst genoemde platform(deel). Voor zover de Zivier overeenkomst niet expliciet het platform(deel) benoemd waarop het lesmateriaal gepubliceerd mag worden, geeft opdrachtgever Zivier toestemming om het lesmateriaal te publiceren op het openbare Zivier platform. In die situatie valt opdrachtgever onder de auteursovereenkomst, zoals in de Zivier auteursovereenkomst is geregeld, mits niet anders is vastgelegd in de Zivier overeenkomst.

25.2        De voorwaarden van de Zivier auteursovereenkomst zijn gepubliceerd              in de Web Applicatie en voor iedereen toegankelijk. Opdrachtgever geeft aan kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en stemt in met de inhoud van deze voorwaarden.

Artikel 26             Overige bepalingen

26.1        Zivier kan rechten of plichten op grond van de Zivier voorwaarden of de Zivier overeenkomst overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of aan een andere daartoe door haar ingeschakelde derde. In het geval van overdracht of uitbesteding blijven de Zivier voorwaarden van toepassing op (Zivier overeenkomst met) opdrachtgever.

26.2        Iedere kennisgeving of andere mededeling in verband met de Zivier overeenkomst of de Zivier voorwaarden wordt via de Web Applicatie of elektronisch (e-mail) gericht aan het adres van de andere partij zoals vermeld in de Zivier overeenkomst.

26.3        Als enige bepaling uit de Zivier overeenkomst of uit deze Zivier voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zich zelf te staan en niet van toepassing te zijn. Partijen zullen in een dergelijk geval overleggen om de betreffende bepaling te vervangen door een bepaling van gelijke strekking die niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van de Zivier overeenkomst of deze Zivier voorwaarden blijven ongewijzigd van kracht.

26.4        Vertraging of verzuim door Zivier met betrekking tot het tegenover de opdrachtgever geldend maken van enig recht dat Zivier op grond van de Zivier overeenkomst of de Zivier voorwaarde heeft, houdt nooit afstand van recht in. Als een partij afstand doet van een recht dat hij op grond van de Zivier overeenkomst of Zivier voorwaarden heeft, houdt dit niet in dat deze partij ook in een volgend geval afstand van dit recht of van andere rechten doet of moet doen.

26.5        De Zivier overeenkomst en de Zivier voorwaarden geven volledig weer hetgeen tussen partijen is overeengekomen met betrekking tot de Zivier diensten en vervangen alle eerdere en gelijktijdige, expliciete of impliciete afspraken, overeenkomst, verklaringen en garanties, zowel schriftelijke als mondelinge. Naast het bepaalde in artikel 2.2. en artikel 6.2 kan de Zivier overeenkomst alleen worden gewijzigd door middel van een op elektronische wijze tot stand gekomen overeenkomst tussen opdrachtgever en Zivier.

26.6        De toepasselijkheid van een geheel of gedeelte van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij die door Zivier uitdrukkelijk zijn aanvaard.

26.7        De door Zivier opgeslagen versie van communicatie geldt als bewijs van de betreffende communicatie, behoudens tegenbewijs door opdrachtgever.

26.8        Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegen deel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Als de communicatie niet is ontvangen door afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van opdrachtgever, komt dit voor risico van de opdrachtgever, ook als de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

26.9        Als opdrachtgever en Zivier in de Zivier overeenkomst een beperking zijn overeengekomen voor wat betreft het aantal en de grootte van de door opdrachtgever geregistreerde transacties, mutaties of aangeleverde documenten, al dan niet per tijdseenheid, mag Zivier bij overschrijding, de overschreden aantallen of grootte achteraf in rekening brengen tegen het overeengekomen tarief. Om te bepalen of het door partijen overeengekomen aantal of grootte is overschreden, zal Zivier het aantal door opdrachtgever geregistreerde transacties, mutaties of aangeleverde documenten door middel van rapportages inzichtelijk maken. De administratie van Zivier geldt als volledig bewijs, behoudens het tegenbewijs door opdrachtgever. Zivier neemt bij het opstellen van de benodigde rapportages het bepaalde in artikel 8.3 van de Zivier voorwaarden in acht.

Artikel 27 Toepasselijk recht en geschillen

27.1        Op de Zivier voorwaarden en Zivier overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing. Indien de Zivier overeenkomst is aangegaan met en de Zivier diensten worden geleverd aan een opdrachtgever die is gevestigd buiten Nederland, en lokale wetgeving de toepasselijkheid van Nederlands recht uitsluit, dan zal lokale wetgeving van toepassing zijn.

27.2        Alle geschillen, onenigheden of vorderingen voortvloeiend uit of verband houdend met de Zivier overeenkomst of Zivier voorwaarden, of de niet-nakoming, beëindiging of ongeldigheid daarvan, worden aan de bevoegde rechter in Arnhem voorgelegd. Indien de Zivier overeenkomst is aangegaan met en de Zivier diensten worden geleverd aan een opdrachtgever die is gevestigd buiten Nederland en deze voorwaarden geen gelding heeft onder lokaal recht, dan zullen alle geschillen, onenigheden of vorderingen voortvloeiend uit of verband houdend met de Zivier overeenkomst of deze Zivier voorwaarden, of niet-nakoming, beëindiging of ongeldigheid daarvan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in de hoofdstad van het land waar de Zivier overeenkomst is aangegaan met en de Zivier diensten worden geleverd aan de opdrachtgever.